Súhlas so spracovaním osobných údajov členov vernostného klubu

Súhlas so spracovaním osobných údajov členov vernostného klubu

Podmienky členstva vernostného klubu

 

Potvrdením registračného formulára a odsúhlasením (zaškrtnutím) poľa „registrovať sa“ udelujem spoločnosti CS Apparel Services s.r.o., so sídlom U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praha 6, IČO: 143 70 786, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddíl C, vložka 364669 („ dále jen „Správce“), v súvislosti s mojou registráciou do Věrnostního klubu CELIO PLUS („Klub“), členstvom, prevádzkovaním Klubu a čerpáním výhod svoj výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu registračného formulára, ktoré som Správcovi dobrovolne poskytol/a („Osobné údaje“) v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES a zákon č. 18/2018 Zb., zákon o spracovaní osobných údajov).

 

Zákonným dôvodom spracovania Vaších osobných údajov je Váš súhlas udelený Správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia.

 

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je ale nevyhnutné pre Vaše členstvo vo vernostnom Klube. Bez poskytnutia osobných údajov se nemôžete stať členom Klubu a využívať členských výhod.

 

Spoločnosť CS Apparel Group a.s., so sídlom U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 08261512, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 24488 zastrešuje v rámci skupiny CSAG Group společnosti BMMCR s.r.o, so sídlom U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 05709156, zapísaná v obchodnom regisrtri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 269329, a spoločnosť CS Retail 1969, s.r.o., so sídlom na adrese U Hvězdy 1451/4, PSČ: 162 00 Praha 6, IČO: 087 88 375, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 325315, a spoločnosť SAM 73 APPAREL s.r.o., so sídlom Milady Horákové, Kladno, IČ: 27115411, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 97385 (ďalej spoločne len „CSAG Group“). Súčásťou skupiny CSAG Group sú hlavne značky Under Armour, SAM73, GAP a Celio. Pre skupinu CSAG spravuje domény všetkých značiek a spoločností skupiny - https://www.underarmour.cz/, https://www.sam73.cz/, https://www.gapstore.cz/ a https://www.celiostore.cz/ a zároveň organizuje a riadi všetky vernostné kluby uvedených značiek, teda aj Klub, spoločnosť CS Apparel Services (CSAG kluby).

Spoločnosť CS Apparel Services je správcom osobných údajov všetkých členov uvedených vernostných klubov, teda subjektov údajov, ktorý navštívia uvedené internetové stránky skupiny CSAG a registrujú sa tu do CSAG klubov. Správca zriadil a spravuje databázu všetkých členov vernostných klubov CSAG.

 

Osobné údaje do registračného formulára poskytujem v rozsahu: meno, priezvisko, login, heslo, dátum narodenia, telefón, e-mail, adresa (fakturačná, doručovacia) a výslovne súhlasím s ich spracovávaním za účelom vedenia členstva vo vernostnom Klube a pre marketingové spracovanie, analýzy a profilovanie s cieľom prispôsobiť ponuku ohľadne výrobkov a služieb potrebám členov a skvalitňovania služieb.

Medzi spracovávané údaje patria ďalej údaje vzniknuté členstvom vo vernostnom programe Klubu, dáta o objednávkach, nákupoch a informácie o platbách.

 

Marketingové upozornenie:

  • Pokiaľ nebolo zo strany člena Klubu vyslovene odmietnuté zasielanie obchodného oznámenia, môže Vám Správca e-mailom zasielať newslettery CSAG Group;
  • Z odberu newsletteru je možné sa kedykoľvek v budúcnosti bezplatne odhlásiť. Zrušenie odberu vykonáte prostredníctvom linku pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom newsletteri;

 

V rámci členstva v klube Vám môžu byť zasielané následujúce newslettery:

 

  • ponuky klubových výhod Klubu za vernosť
  • zľavové vouchery a ďaľšie ponuky CSAG klubů
  • informatívne e-maily o akciách CSAG klubů

 

Správca môže Vaše osobné údaje spracovávať za použitia výlučne automatizovaných postupov. To znamená, že pri použití uvedených postupov môžu byť osobné údaje automaticky spracovávané takým spôsobom, aby boli členom vernostného programu poskytované výhody a ponuky odpovedajúce ich preferenciám a/alebo záujmom podľa zisteného nákupného správania. V dôsledku automatizovaného rozhodovania môžu jednotliví členovia vernostného programu získať rôzne výhody a ponuky, prípadne niektoré poskytované ponuky a/alebo výhody môžu byť dostupné len vybraným členom vernostného programu.

 

Súhlas so spracovaním Osobných údajov dávam Správcovi k vyššie uvedeným účelom a vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu trvania členstva v Klube alebo do jeho odvolania. Nad rámec takto stanovenej doby je Správca oprávnený spracovávať Osobné údaje po dobu stanovenú zvláštnými právnými predpismi, po dobu nevyhnutnú k ukončeniu členstva alebo po dobu potrebnú k vymáhaniu práv Správcu voči mojej osobe, prípadne pokiaľ nenastane iná okolnosť, ktorá môže mať za následok ukončenie spracovanie osobných údajov (napr. ukončenie existencie Klubu, apod.). Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom a budú vždy dostatočne zabezpečené a chránené pred ich zprístupnením neoprávneným osobám.

 

Správca spracováva Osobné údaje tiež prostredníctvom svojich spracovateľov, pričom súhlasím, že Správca je oprávnený moje osobné údaje týmto spracovateľom poskytnúť, a to v rozsahu nevyhnutne nutnom pre stanovený účel spracovania. Spracovateľmi podľa predchodzej vety sa rozumia hlavne osoby poverené správou databáze Osobných údajov, zaistením ich technického riešenia. Zoznam spracovateľov, ktorým Správca aktuálne sprístupňuje osobné údaje k ďaľšiemu spracovaniu, je k dispozícii v dokumente Zásady spracovania osobných údajov skupiny CSAG Group. Správca neposkytne Osobné údaje do tretej krajiny mimo členského štátu Európskej únie.

 

Potvdrzujem, že som uzrozumený/á s tým, že som oprávnený/á požadovať prístup k Osobným údajom, opravu alebo výmaz Osobných údajov, ako aj obmedzenie spracovania Osobných údajov a že mám právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov a právo na prenositelnosť Osobných údajov. Som si vedomý/á toho, že môžem akékoľvek zhora uvedené práva uplatniť prostredníctvom e-mailovej adresy: gdpr@csapparelgroup.cz.

 

Som uzrozumený/á s tým, že tento súhlas môžem odvolať kedykoľvek prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@csapparelgroup.cz alebo písomne na adrese CS Apparel Group a.s., so sídlom U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 – Břevnov. Správca bude odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov rešpektovať. Dôsledkom odvolania súhlasu je zánik Vášho členstva v Klube. Odvolaním Vášho súhlasu nieje dotknuté spracovanie osobných údajov pred jeho odvolaním.

 

Potvrdzujem, že zaškrtnutím políčka/políčiek súhlasu vyjadrujem svoje slobodné, konkrétne, informované a jednoznačné povolenie k spracovávaniu mojich Osobných údajov.

 

Tento súhlas dávam dobrovolne na dobu trvania môjho členstva vo vernostnom programe Klubu, najdlhšie však do doby jeho odvolania, čo môžem urobiť kedykoľvek.

 

Poskytnutím tohto súhlasu súčasne potvrdzujem, že som sa zoznámil/zoznámila so Zásadami spracovania osobných údajov skupiny CSAG Group a so všetkymi právami, ktoré mi v súvislosti so spracovaním osobných údajov patria, že som mu úplne porozumel/a, a že osobné údaje, ktoré som poskytl/a sú presné, pravdivé a úplné.

 

Som uzrozumený/á s tým, že žiadne výhody a odmeny poskytované v rámci Klubu niesú právne

vymahateľné. Vernostné body sú neprevoditeľné.

 

Podrobnejšie informácie ohľadom spracovávania a ochrany osobných údajov  (Zásady spracovania osobných údajov skupiny CSAG Group) nájdete na následujúcom odkaze: https://www.celiostore.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov-skupiny-csag.

 

Ak sa domievate se, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu Vašich osobných údajov, môžete se obrátiť so sťažnosťou na dozorový orgán štátnej správy, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava(https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

newsletter-img-mobile newsletter-img-desktop
Prihlás sa k odberu newsletteru a získaj unikátny kód na zľavu 10 % na prvý nákup.
Tvoja e-mailová adresa je u nás v bezpečí, prečítaj si podmienky spracovania osobných údajov.

K prihláseniu už stačí len jeden klik, ďakujeme!
Do tvojej emailovej schránky sme odoslali potvrdzovací link. Kliknutím na neho dokončíš registráciu a už ti neunikne žiadna novinka ani zľava!

Vitajte na oficiálnom e-shope CELIO pre Slovensko. Bohužiaľ, váš prehliadač nie je kompatibilný s najmodernejšími štandardmi a náš e-shop sa nebude zobrazovať správne. Použite prosím iný prehliadač.

Mozilla Firefox
Google Chrome

Ďakujeme za pochopenie.